Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

Paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. balandžio 1 d.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. www.mikrozalumynai.lt. yra parduotuvė internete (toliau – Mikrozalumynai.lt).

1.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Mikrozalumynai.lt sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Mikrozalumynai.lt parduotuvėje siūlomas prekes, taip pat kitaip naudojasi Mikrozalumynai.lt parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.3. Mikrozalumynai.lt parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas teikia MB “Grainis”, juridinio asmens kodas 303288920.

1.4. Pirkėjas yra asmuo, perkantis Mikrozalumynai.lt parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis Mikrozalumynai.lt parduotuvės paslaugomis (toliau – Pirkėjas).

1.5. Naudotis Mikrozalumynai.lt parduotuve ir joje pirkti turi teisę juridiniai asmenys, kurie veikia per įgaliotus atstovus ir fiziniai asmenys, užsiregistravę Mikrozalumynai.lt parduotuvėje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.6. Pirkėjas neturi teisės pateikti prekių užsakymo Mikrozalumynai.lt parduotuvėje, jeigu jis nesusipažino su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka, ir (ar) nesutinka su jų dalimi. Tokiais atvejais Pirkėjas neturėtų užsakyti prekių Mikrozalumynai.lt parduotuvėje. Tuo atveju, jei Pirkėjas užsisako prekių Mikrozalumynai.lt parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su šiomis Taisyklėmis.

1.7. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Mikrozalumynai.lt sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Mikrozalumynai.lt parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Mikrozalumynai.lt išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

1.8. Mikrozalumynai.lt neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.9. Mikrozalumynai.lt turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Mikrozalumynai.lt parduotuvėje taikomos Taisyklės, kurios galioja užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.10. Mikrozalumynai.lt turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi Mikrozalumynai.lt parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Mikrozalumynai.lt parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Mikrozalumynai.lt parduotuvės ar Mikrozalumynai.lt vykdomų užsakymų, teikiamų paslaugų saugumui bei (ar) stabilumui.

1.11. Mikrozalumynai.lt, atsižvelgdamas į Mikrozalumynai.lt parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę apriboti registruotų Pirkėjų skaičių.

1.12. Mikrozalumynai.lt turi teisę nutraukti Mikrozalumynai.lt parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

1.13. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Mikrozalumynai.lt turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo. Jis praneša Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Šiuo atveju Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Mikrozalumynai.lt. Mikrozalumynai.lt sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, išlieka galioti visos teisės ir pareigos, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais.

2. Registracija Mikrozalumynai.lt parduotuvėje

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis Mikrozalumynai.lt parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti Mikrozalumynai.lt parduotuvės sistemoje ir užpildyti registracijos anketą. Registracijos anketoje Pirkėjas privalo nurodyti šiuos asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo turi būti pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

2.2. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie Mikrozalumynai.lt parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti slaptažodį, kurį sudarytų iš ne mažiau kaip 8 simboliai, panaudojant ir didžiąsias, ir mažąsias raides, skaičius ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas, kad jo sukurti prisijungimo duomenys būtų pakankamai sudėtingi ir saugūs. Pirkėjas taip pat yra atsakingas už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, ar kt.), kurie Mikrozalumynai.lt parduotuvėje atliekami prisijungus Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei Mikrozalumynai.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Mikrozalumynai.lt šį asmenį laiko Pirkėju.

2.3. Pirkėjas atsako už tai, kad Mikrozalumynai.lt registracijos anketoje pateikti duomenys būtų teisingi, išsamūs ir tikslūs. Tuo atveju, jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo skubiai juos atnaujinti. Mikrozalumynai.lt neatsako už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba asmens duomenims pasikeitus, jų nepakeitė ir nepapildė.

2.4. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie Mikrozalumynai.lt parduotuvės sistemos. Mikrozalumynai.lt nėra laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie Mikrozalumynai.lt parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

2.5. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu pakeisti, papildyti ar panaikinti registracijos duomenis ir savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka teisės naudotis Mikrozalumynai.lt parduotuve ir joje pirkti. Norėdamas vėl naudotis šia parduotuve, Pirkėjas privalo iš naujo užsiregistruoti Mikrozalumynai.lt parduotuvėje.

2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami Pirkėjo paskyros Mikrozalumynai.lt parduotuvėje administravimui, Pirkėjo identifikavimui, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis Mikrozalumynai.lt parduotuvės paslaugomis.

2.7. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros ar/ir asmeninių pasiūlymų teikimo tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir joje pažymint atitinkamus sutikimo laukus.

2.8. Kokie asmens duomenys, kokiais tikslais yra renkami, tvarkomi, saugomi yra nurodyta Mikrozalumynai.lt Privatumo politikoje. Jei Pirkėjas naudojasi Mikrozalumynai.lt parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir tikri.

3. Prekių kainos ir jų apmokėjimo tvarka

3.1. Prekių kainos Mikrozalumynai.lt parduotuvėje ir suformuotame užsakyme yra nurodomos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Mikrozalumynai.lt parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Sveriamų prekių kaina suformuotame užsakyme apskaičiuojama preliminariai, pagal Pirkėjo nurodytą prekės kiekį (svorį). Mikrozalumynai.lt stengsis, kad tikrasis sukomplektuotos prekės svoris maksimaliai atitiktų Pirkėjo užsakytąjį, tačiau negali suteikti dėl to garantijų. Mikrozalumynai.lt užtikrina, kad, jei tikrasis prekės svoris bus didesnis nei Pirkėjo užsakytasis, Pirkėjas dėl to neturės papildomai primokėti. Jei prekės kaina už tikrąjį pristatytos prekės svorį yra mažesnė nei Pirkėjas yra sumokėjęs, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas yra išmokamas į Pirkėjo banko sąskaitą, kuri buvo panaudota atsiskaitant už prekes (toliau – Pirkėjo sąskaita), ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo.

3.3. Pirkėjas už parduotuvėje Mikrozalumynai.lt užsakytas prekes atsiskaito apmokėdamas pateiktą išankstinę sąskaitą. Gavęs išankstinę sąskaitą elektroniniu paštu, Pirkėjas šią sąskaitą apmoka iki joje nurodyto termino elektroniniame laiške paspaudęs sugeneruotą unikalią nuorodą. atsako už tai, kad Mikrozalumynai.lt registracijos anketoje pateikti duomenys būtų teisingi, išsamūs ir tikslūs. Tuo atveju, jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo skubiai juos atnaujinti. Mikrozalumynai.lt neatsako už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba asmens duomenims pasikeitus, jų nepakeitė ir nepapildė.

3.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes naudodamasis bankų elektroninės bankininkystės atsiskaitymo sistemomis ir apmokėdamas Mikrozalumynai.lt pateiktą išankstinę sąskaitą. Pinigus Pirkėjas perveda į Mikrozalumynai.lt sąskaitą.

3.5. Mokant už prekes naudojantis elektroninės bankininkystės sistema, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

3.6. PVM sąskaitą-faktūrą Mikrozalumynai.lt išrašo ir Pirkėjui pateikia prekių pristatymo dieną.

4. Prekių pristatymas Pirkėjui

4.1. Mikrozalumynai.lt parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvoje. Prekes pristato Mikrozalumynai.lt įgaliotas atstovas (kurjeris).

4.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Mikrozalumynai.lt parduotuvės puslapyje ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių krepšelio dydžio ir (arba) pristatymo vietovės.

4.3. Mikrozalumynai.lt vienašališkai nustato minimalią pirkinių krepšelio sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių Mikrozalumynai.lt parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.

4.4. Mikrozalumynai.lt stengsis, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti dėl to garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Mikrozalumynai.lt pasilieka teisę nepristatyti prekės arba pristatyti mažesnį prekės kiekį.

4.5. Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Mikrozalumynai.lt nepristatytas prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo numatytos pristatymo dienos.

4.6. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Mikrozalumynai.lt parduotuvės sistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu. Pirkėjas įsipareigoja su Mikrozalumynai.lt kurjeriu suderintu laiku prekes priimti pats.

4.7. Tuo atveju, kai Pirkėjo Mikrozalumynai.lt parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas nerandamas, Mikrozalumynai.lt turi teisę išduoti užsakytas prekes bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Mikrozalumynai.lt bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.8. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis Mikrozalumynai.lt parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą, o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių prekių pristatymas nėra įmanomas, Mikrozalumynai.lt turi teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį, kuris galiojo prekių užsakymo pateikimo momentu, neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

4.9. Mikrozalumynai.lt pristato prekes Pirkėjo pasirinktą pristatymo dieną. Mikrozalumynai.lt kurjeris suderina su Pirkėju tikslų prekių pristatymo laiką SMS žinute ar/ir elektroniniu paštu. Išimtinais atvejais, esant nenumatytoms oro ar kelių eismo sąlygoms, kurios apsunkina arba neleidžia pristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, Mikrozalumynai.lt klientų aptarnavimo centras nedelsiant susisiekia su Pirkėju dėl kito galimo alternatyvaus prekių pristatymo laiko ar/ir vietos.

4.10. Pirkėjas turi teisę pats atsiimti užsakytas ir apmokėtas prekes kiekvieną diena nuo 8 iki 16 valandos adresu: A.Juozapavičiaus pr.68, Kaunas.

4.11. Visais atvejais Mikrozalumynai.lt atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.12. Prekių pristatymo metu Pirkėjui pageidaujant, prekes pristatantis Mikrozalumynai.lt atstovas (kurjeris) privalo suteikti galimybę kartu su Pirkėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą. Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir neužfiksavus duomenų apie prekių komplektacijos ar (ir) siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista, o prekės yra laikomos tinkamos komplektacijos.

4.13. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog pristatytos prekės yra nekokybiškos, siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta PVM sąskaitoje-faktūroje, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai prekes pristačiusį Mikrozalumynai.lt atstovą (kurjerį). Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, ar neatitinka užsakyme nurodytos komplektacijos ar/ir kitų užsakymo sąlygų, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti jas pristačiusiam Mikrozalumynai.lt atstovui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti PVM sąskaitoje-faktūroje.

5. Prekių kokybės garantija

5.1. Visų Mikrozalumynai.lt parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

5.2. Mikrozalumynai.lt neatsako už tai, kad Mikrozalumynai.lt parduotuvėje internete esančios prekės savo forma spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių formų, dydžio, ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

5.3. Mikrozalumynai.lt patvirtina, kad yra atsakingas už Mikrozalumynai.lt internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę ir kitų teisės aktuose numatytų Mikrozalumynai.lt teisių ir pareigų įgyvendinimą.

5.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Mikrozalumynai.lt įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

5.5. Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių maisto prekių ar maisto prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas, kokybe, arba gauta šių prekių komplektacija neatitinka užsakytos Prekių komplektacijos, Pirkėjas tokias prekes turi iš karto grąžinti jas pristačiusiam Mikrozalumynai.lt atstovui (kurjeriui). Tuo atveju, jei Pirkėjas pastebi, kad pristatytos nekokybiškos prekės arba prekių komplektacija neatitinka užsakymo sąlygų Mikrozalumynai.lt atstovui (kurjeriui) jau išvykus, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prekių pristatymo laiko apie tai informuoti Mikrozalumynai.lt telefonu: 8 694 10514 ar el. paštu: info@Mikrozalumynai.lt.lt ir tiksliai išdėstyti situaciją. Jeigu apie nekokybiškas arba neatitinkančias užsakymo sąlygų prekes Pirkėjas praneša praėjus daugiau nei 24 valandoms nuo prekių pristatymo laiko, Mikrozalumynai.lt neįsipareigoja Pirkėjo skundo spręsti Pirkėjo naudai.

6. Keitimaisis informacija

6.1. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu info@Mikrozalumynai.lt.lt arba telefonu 8 694 10514.

6.2. Mikrozalumynai.lt pranešimus siunčia ir kontaktuoja su Pirkėju registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Mikrozalumynai.lt pranešimus siunčia ir kontaktuoja su Pirkėju registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

7.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.4. Kiekvienas vartotojas turi galimybę tiesiogiai su Mikrozalumynai.lt spręsti iškilusius ginčus nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Mikrozalumynai.lt. Jei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Mikrozalumynai.lt nepatenkina vartotojo pretenzijos arba neatsako į ją, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą.

7.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.