Privatumo politika

1. MB “Grainis” (toliau – Bendrovė), kodas 303288920, adresas A.Juozapavičiaus pr.68, Kaunas, atsakingai rūpinasi patikėtų Jūsų asmens duomenų apsauga bei privatumu, laikydamasi numatytų teisinių reikalavimų bei aukščiausių saugumo standartų.

2. Šia MB “Grainis” privatumo politika (toliau – Privatumo Politika) siekiame informuoti Jus apie Bendrovės taikomą Jūsų privatumo apsaugą bei padėti Jums suprasti, kaip ir kokie Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi Bendrovėje, Jums registruojantis interneto svetainėje www.mikrozalumynai.lt bei kokias su tuo susijusias teises ir pareigas Jūs turite. 

3. Privatumo politika yra skirta mūsų klientams, į Bendrovę besikreipiantiems asmenims, bei asmenims, kurie yra užsisakę Bendrovės naujienlaiškius.

4. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Bendrovės teikiamų paslaugų (toliau – Paslaugos).

5. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, įsipareigojame laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugos srityje taikomų teisės aktų nuostatų.

Kokius duomenis apie jus renkame, kokiais tikslais ir pagrindais?

6. Jūsų asmens duomenų tvarkymo apimtis priklauso nuo asmens duomenų tvarkymo tikslo. Toliau pateiktoje lentelėje išsamiai aprašome galimų tvarkyti asmens duomenų apimtis, tikslus ir pagrindus.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Tvarkomų asmens duomenų apimtis

Registracija Bendrovės internetiniame puslapyje www.mikrozalumynai.lt , patikrinimas, bendravimas

Jūsų sutikimas naudotis Paslaugomis

Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris

kai užsakymas teikiamas per Bendrovės el. parduotuvę, registruojantis prie vartotojo paskyros

Jūsų užsakymo vykdymas

Klientų (fizinių asmenų) – vardas, pavardė, gimimo data, adresas (arba prekės pristatymo adresas), mobilaus telefono numeris, elektroninio pašto adresas,  prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, finansų įstaigos sąskaitos numeris, atliekamų mokėjimų data, atliekamų mokėjimų suma, apsipirkimo istorija;

Klientų (juridinių asmenų) atstovų duomenys: vardas, pavardė, pareigos, parašas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovavimo pagrindas, kiti klientų atstovų duomenys, jei būtina.

Jūsų el. parduotuvės paskyros administravimas

Jūsų sutikimas sukurti paskyrą ir naudotis paskyra bendrovės nustatytomis taisyklėmis

Registravimosi interneto svetainėje www.mikrozalumynai.lt metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija)

Tiesioginės rinkodaros vykdymui, siunčiant naujienlaiškius, pasiūlymus

Jūsų sutikimas gauti pasiūlymus ir informaciją

Vardas, elektroninis paštas, telefono numeris

Tiesioginės rinkodaros vykdymui, siunčiant naujienlaiškius, pasiūlymus

Jūsų sutikimas gauti pasiūlymus ir informaciją

Vardas, elektroninis paštas, telefono numeris

7. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi ir kitais tikslai, kai Jūs duodate savo sutikimą ar kuomet asmens duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai asmens duomenų tvarkymo pareigą Bendrovei numato kiti teisės aktai.

 

Pasiūlymų ir informacijos teikimas

8. Jeigu pildydami paskyros anketą Jūs sutikote gauti pasiūlymus ir naujienas (pvz., bendruosius naujienlaiškius, informaciją apie mūsų ir mūsų partnerių teikiamus pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, išpardavimus, kviesdami Jus dalyvauti akcijose, žaidimuose, teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus ir kt.), mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

9. Pasiūlymus ir informaciją mes teikiame Jums Jūsų paskyroje ir (arba) telefonu ir (arba) elektroniniu paštu, priklausomai nuo to, kokį sutikimą iš Jūsų gavome.

10. Jūs savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, kai pasiūlymai ir informacija siunčiama el. paštu, galite bet kuriuo metu atšaukti pranešdamas apie savo sutikimo atšaukimą el. paštu: info@mikrozalumynai.lt arba paspaudę ant atsisakymo nuorodos, kuri siunčiama kartu su kiekvienu naujienlaiškiu.

11. Jūs savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, kai pasiūlymai ir informacija siunčiami SMS žinute, galite bet kuriuo metu atšaukti, nusiųsdamas pasiūlymų ir informacijos gavimo atsisakymo žinutę SMS žinutėje nurodytu telefono numeriu.

12. Jūs savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, kai pasiūlymai ir informacija siunčiami per Jūsų paskyrą, galite bet kuriuo metu atšaukti, pakeisdami atitinkamus nustatymus paskyroje.

13. Jūsų nesutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais neturi įtakos sutarčių sudarymui ir vykdymui.

 

Kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

14. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis vadovaujamės šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

14.1. Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

14.2. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

14.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;

14.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami;

14.5. Asmens duomenis tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems tokia teisė yra suteikta;

15. Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

 

Kaip ilgai saugome jūsų asmens duomenis?

16. Mes saugome asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į su Jumis sudaromų sutarčių pobūdį ir duomenų tvarkymo tikslus, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimo terminas yra nustatytas arba leidžiamas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz., privalomi buhalterinių ar kitų dokumentų saugojimo terminai, ieškinio senaties terminas ir kt.).

17. Asmens duomenys, tvarkomi Paslaugų užsakymui ir vykdymui, saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutartinių santykių pasibaigimo dienos.

18. Jūsų paskyros duomenis saugome visą laikotarpį, kol Jūs esate Bendrovės paskyros vartotoju.

19. Besikreipiančių į mus asmenų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei 1 (vieneri) metai nuo gaunamo užklausos išsprendimo.

20. Asmens duomenų, naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo trukmė – nuo asmens sutikimo tvarkyti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais iki šio sutikimo atšaukimo dienos. Sutikimus dėl pasiūlymų ir informacijos siuntimo saugome visą jų galiojimo laikotarpį ir 3 (trejus) metus nuo jų atšaukimo.

21. Asmens duomenys, tvarkomi kitais tikslais, saugomi iki asmens sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimo dienos ar kol duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai asmens duomenų tvarkymo pareigą Bendrovei numato kiti teisės aktai.

22. Ilgesnis negu šioje Privatumo Politikoje nurodytas asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik tuomet, kai:

22.1. būtina, kad Bendrovė galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;

22.2. esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

22.3. asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

22.4. gaunamas Jūsų prašymas susipažinti su savo asmens duomenimis;

22.5. esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

 

Kam galime perduoti jūsų asmens duomenis?

23. Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų šiems duomenų gavėjams:

23.1. kitiems duomenų valdytojams, kuriems asmens duomenys teikiami dėl Jūsų užsakymo įvykdymo (administravimo) ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., pašto, siuntų, prekių pristatymo bendrovėms ir pan.);

23.2. duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu, interesais ir užsakymu (pvz., asmenims vykdantiems klientų aptarnavimą, teikiantiems IT paslaugas, auditoriams, konsultantams, buhalterines paslaugas teikiančioms įmonėms, kitoms įmonėms ir pan.);

23.3. kitiems tretiesiems asmenims, gavus Jūsų sutikimą kiekvienu konkrečiu tokio duomenų teikimo atveju;

23.4. kitais atvejais, kai tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį.

24. Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.) Jūsų asmens duomenis teikiame tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.

25. Kiekvienu atveju duomenų gavėjui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

26. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

 

Iš kokių šaltinių mes renkame jūsų duomenis?

27. Paprastai Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų – anketinius duomenis Jūs pateikėte tiesiogiai pildydami registracijos anketą, o pirkimo duomenis naudodamiesi Paslaugomis, kai Jūs pateikėte užsakymą dėl prekių įsigijimo.

28. Jūsų duomenis mes taip pat gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai pateikiate užklausą bet kuriuo iš Jūsų pasirinktu būdu: parašydami mums elektroninį laišką, pateikdami mums rašytinę užklausą, skambindami mums ir kt.

29. Jeigu siekiant vykdyto Jūsų užsakymą, kokybiškai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų užklausą mums reikia surinkti papildomą informaciją ar atlikti reikšmingų aplinkybių tyrimą, mes galime duomenis rinkti ir iš kitų šaltinių. Šie šaltiniai gali būti mūsų partneriai, viešieji šaltiniai arba vieša informacija iš trečiųjų šalių. Mes galime sujungti duomenis iš vieno šaltinio su kito šaltinio duomenimis. Tai daroma tik tam, kad būtų užtikrintas duomenų tikslumas.

 

Jūsų teisių įgyvendinimo tvarka

30. Jus turite šias su asmens duomenimis susijusias teises:

30.1. žinoti apie asmens duomenų tvarkymą;

30.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu;

30.3. reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;

30.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;

30.5. perkelti asmens duomenis (prašyti gauti savo asmens duomenis įprastu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu ir/ar perduoti kitam Duomenų valdytojui);

30.6. reikalauti ištrinti asmens duomenis, jei tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar yra kitas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas pagrindas;

30.7. reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, jei yra Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas pagrindas;

30.8. atšaukti sutikimą, kuris buvo duotas Bendrovei;

30.9. kitas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir teisės aktuose numatytas teises.

31. Jei siekiate pasinaudoti šios Privatumo politikos 34 punkte nurodytomis teisėmis turite pateikti Bendrovei rašytinį prašymą, nurodydamas kokia teise nori pasinaudoti bei pateikdamas tokiam prašymui įgyvendinti reikalingą informaciją. Toks prašymas gali būti el. paštu: info@mikrozalumynai.lt.

32. Siekdami apsaugoti visų savo mūsų pirkėjų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, el. pašto adresą ar tel. numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais anketiniais duomenimis. Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat galime išsiųsti kontrolinį pranešimą registracijos anketoje nurodytu kontaktu (SMS arba el. paštu), prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz.: Jūsų nurodytieji anketiniai duomenys nesutaps su registracijos anketoje nurodytais duomenimis arba Jūs nesiautorizuosite pagal gautą SMS ar el. pašto pranešimą), mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą

33. Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar 2 (dviem) mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

34. Bendrovė turi teisę atsisakyti įgyvendinti Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo jei reikia užti

34.1. Viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatytą ar baudžiamąjį persekiojimą;

34.2. Svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

34.3. Tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

34.4. Duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą;

34.5. nustatomos kitos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, ir kituose teisės aktuose nurodytos aplinkybės, kurioms esant duomenų subjektų teisės negali būti įgyvendinamos.

35. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog Jūsų teisės yra apribotos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, apie tai Bendrovė Jus informuoja atskiru pranešimu.

36. Informacija pagal Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine kalba.

37. Visi veiksmai pagal Jūsų prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises atliekami ir informacija teikiama nemokamai. Tačiau gavus akivaizdžiai nepagrįstą ar piktnaudžiaujant savo teise pateiktą prašymą, ar kitais Bendrajame duomenų apsaugos reglamento 12 straipsnio 5 dalyje numatytais atvejais, Bendrovė iš Jūsų turi teisę reikalauti atlyginimo už prašymo įgyvendinimą.

38. Dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo Jus galite kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Slapukai

39. Slapukai (angl. cookies) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės patalpina jas naršančių vartotojų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose.

40. Informacija kokius slapukus ir kodėl naudojame savo interneto svetainėje, informacija apie galimybę sutikti ar atšaukti sutikimą dėl slapukų naudojimo ir kita informacija yra pateikiama Bendrovės Slapukų naudojimo politikoje, kuri talpinama Bendrovės internetinėje svetainėje.

 

Kokiais būdais galite su mumis susiekti?

41. Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais elektroniniu paštu: info@mikrozalumynai.lt.

Privatumo politikos pakeitimai

 

42. Mes galime periodiškai atnaujinti šią Privatumo politiką. Įsipareigojame pranešti Jums apie asmens duomenų tvarkymo principų pasikeitimus mūsų internetinėje svetainėje ar kitu pasirinktu būdu prieš įsigaliojant tokiems pasikeitimams.